AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME 2021

9 januari 2021

We zijn druk doende met de voorbereiding van het seizoen IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2021.
Niet terugkijken, alleen met frisse moed vooruitdenken is ons motto voor dit jaar.
We hebben een mooie uitdagende kalender voor u samengesteld, met vier wedstrijdresultaten in drie wedstrijdevenementen op twee topbanen in Nederland en België; Circuit de Landsard Eindhoven (1 event 2 wedstrijddagen) en Karting des Fagnes Mariembourg (B) (2 events).

Afwerking seizoen 2020

Er zijn zoals bekend voor seizoen 2020 een aantal wedstrijden afgelast a.g.v. Covid-19.
De deelnemers die voor deze wedstrijden hebben ingeschreven en betaald, ontvangen per wedstrijd een voucher voor deelname aan een wedstrijd (zonder meerkosten) naar keuze voor de kalender 2021.

Algemeen

Het officieel Nederlands Kampioenschap IAME SERIES NETHERLANDS / NK IAME wordt verreden onder auspiciën van de KNAF.
Het kampioenschap bestaat uit twee events met trainingen op zaterdag en met kwalificaties en races op zondag (Mariembourg) en één event met twee wedstrijddagen met trainingen, kwalificaties en races op zaterdag en zondag (Eindhoven).

Openstelling Inschrijving

De inschrijving wordt begin volgende week opengesteld. De link naar de inschrijfpagina van onze internetsite: https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Kalender en documenten

De kalender en alle van belang zijnde documenten worden als downloads geplaatst op onze website www.nkiame.nl.
De link https://www.nkiame.nl/downloads

EVENTS

Event 1  Mariembourg (B)          27 - 28 februari
Event 2 Eindhoven (NL)              15 – 16 mei (twee racedagen)
Event 3 Mariembourg (B)            02 – 03 oktober

Klassen

Nieuw is het subklassement X30 Junior Rookie.
De klasse X30 Super Shifter komt te vervallen.

- Mini-Parilla + Rookie (eerstejaars deelnemers in deze klasse)
- X30 Junior + Rookie (eerstejaars deelnemers in deze klasse)
- X30 Senior + Rookie (eerstejaars deelnemers in deze klasse)
- X30 Senior Master

Informatie tarieven en kosten

De Informatie over tarieven en kosten is voor u in een overzichtelijk document opgenomen, dat als download op de internetsite www.nkiame.nl wordt geplaatst.

Tarieven 2021 – bedragen per event en voorinschrijving seizoen

Klasse Mini-Parilla / Mini Parilla Rookie
Drie wedstrijdweekeinden, vier wedstrijddagen.
Dankzij sponsoring van importeur PDB Vlaardingen kunnen we u een scherp inschrijfbedrag bieden.

o    Twee wedstrijdweekeinden Mariembourg:
Per weekeinde 1 trainingsdag zaterdag en 1 wedstrijddag zondag, inschrijfbedrag € 145,00.
o    Eén wedstrijdweekeinde Eindhoven: twee volledige wedstrijddagen:
Per wedstrijddag zaterdag en zondag inschrijfbedrag € 145,00.
o    Voor-inschrijving seizoen ineens 4 wedstrijden totaalbedrag € 560,00.

Klassen X30 Junior / X30 Junior Rookie - X30 Senior / X30 Senior Rookie - X30 Senior Master
Drie wedstrijdweekeinden, vier wedstrijddagen.

o    Twee wedstrijdweekeinden Mariembourg:
Per weekeinde 1 trainingsdag zaterdag en 1 wedstrijddag zondag, inschrijfbedrag € 235,00.
o    Eén wedstrijdweekeinde Eindhoven: twee volledige wedstrijddagen:
Weekeinde compleet, wedstrijddag zaterdag € 235,00, wedstrijddag zondag
€ 80,00, totaal inschrijfbedrag € 315,00.
Ingeval deelname één wedstrijddag, zaterdag of zondag, inschrijfbedrag € 235,00.
o    Voor-inschrijving seizoen ineens 4 wedstrijden totaal inschrijfbedrag
€ 755,00.

Administratiekosten

Per rijder per seizoen eenmalig bedrag van € 100,00.
Waarbij de bepaling deelname enkele wedstrijd administratiekosten € 50,00, bij een tweede deelname aan te vullen met tweede betaling van bedrag € 50,00.

Systeem voor inschrijving en betaling

We maken gebruik van een inschrijf- en betalingssysteem.
U kunt  via de website www.nkiame.nl inschrijven voor het hele seizoen of één of meerdere losse events, waarbij u gelijktijdig zowel de inschrijving als de betaling verricht.
U ontvangt na deze formaliteiten via email een voucher voor de event(s) waarvoor u hebt ingeschreven. Dit is tevens de bevestiging van inschrijving.
Graag bij opmerkingen vermelden of u een factuur wilt, het gewenste startnummer en uw transpondernummer.
Betaling a contant is mogelijk op aanvraag en gemaakte afspraak.

Licenties

Rijders NL en B minimaal Karting Club Level KNAF of RACB National Karting;
Ingeval minderjarigheid is ouder-kind licentie verplicht. Zie hiervoor www.knaf.nl en www.racb.com.
Voor overige nationaliteiten is de minimaal vereiste licentie de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.

Het (financieel)voordeel is dat u met deze enkele licentie zowel aan de IAME SERIES NETHERLANDS/NK IAME als aan de GK4 Kart Series (GK4) kunt deelnemen.

Startnummers

De rijders die gebruikmaken van de voorschrijving voor het hele seizoen krijgen als eersten het recht op een door hen gekozen startnummer toegewezen.
Vervolgens worden de overgebleven startnummers toegewezen.
Bij meerdere aanvragen voor eenzelfde startnummer beslist de organisatie.

Hoofdprijzen

Door IAME en importeur PDB Vlaardingen worden opnieuw IAME hoofdprijzen ter beschikking gesteld bij de prijsuitreiking 2021, mits het seizoen wordt uitgereden. De bijzonderheden worden in een later stadium bekend gemaakt.

TICKETS IAME WORLD FINALS 2021

De bijzonderheden over de ticketverdeling door IAME worden in een later stadium bekend gemaakt.

We zien uit naar de start van het seizoen en zullen u graag begroeten in de IAME SERIES NETHERLANDS/NK IAME.

TEAM IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME


Good evening everyone,

We are busy preparing the IAME SERIES NEDERLAND-NK IAME, season 2021.
We can offer you a challenging calendar, with four competition results in three competition events on two top karting tracks in the Netherlands and Belgium; Circuit de Landsard Eindhoven (1 event, 2 racedays) and Karting des Fagnes Mariembourg (B) (2 events).

Finishing season 2020
As is known, a number of events have been canceled for the 2020 season due to Covid-19.
The participants who have registered and paid for these events will receive a voucher per event for participation in an event of their choice for the 2021 calendar (without additional costs).

In general
The official Dutch Championship IAME SERIES NETHERLANDS will be organized under the auspices of the KNAF.
The championship consists of two events with practices on Saturday and qualifications and races on Sunday (Mariembourg) and one event with two racedays with practices, qualifications and races on Saturday and Sunday (Eindhoven).

Start registration
Registration will be opened early next week. The link to the registration page of our website: https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Calendar and documents
The calendar and all relevant documents are placed as a download on our website =http://www.nkiame.nl]www.nkiame.nl.
The link https://www.nkiame.nl/downloads

EVENTS
Event 1 Mariembourg (B)       27 - 28 February
Event 2 Eindhoven (NL)          15 - 16 May (two racedays)
Event 3 Mariembourg (B)       02 - 03 October

Classes
The X30 Junior Rookie sub-classification is new.
The class X30 Super Shifter will be expired.

- Mini-Parilla + Rookie (first year participants in this class)
- X30 Junior + Rookie (first year participants in this class)
- X30 Senior + Rookie (first year participants in this class)
- X30 Senior Master

Information rates and costs
Information about rates and costs you can find in a document that is placed on the internet site as a download.

Rates 2021 - reservation fee per event and pre-registration for the season

Class Mini-Parilla / Mini Parilla Rookie
Three raceweekends, four racedays.
Thanks to the sponsorship of importer PDB Vlaardingen, we can offer you a low registration fee.

o Two raceweekends in Mariembourg:
Per weekend 1 trainingday Saturday and 1 raceday Sunday, registration fee
€ 145.00.
o One raceweekend Eindhoven: two full racedays:
Registration fee € 145.00 per raceday Saturday and Sunday.
o Pre-registration season complete, 4 racedays total amount € 560.00.

Classes X30 Junior / X30 Junior Rookie - X30 Senior / X30 Senior Rookie - X30 Senior Master
Three raceweekends, four racedays.

o Two raceweekends in Mariembourg:
Per weekend 1 trainingday Saturday and 1 raceday Sunday, registration fee
€ 235.00.
o One raceweekend Eindhoven: two full racedays:
Weekend complete, raceday Saturday € 235.00, raceday Sunday € 80.00, total registration fee € 315.00.
When participating on one raceday, Saturday or Sunday, the registration fee is € 235.00.
o Pre-registration season complete 4 racedays total amount € 755.00.

Administration fee
A one-off amount of € 100.00 per driver per season.
Participation in a single raceday administration fee € 50.00. The next race you complete the administration fee with a second payment of € 50.00.

Registration
We make use of a registration and payment system.
Via the website www.nkiame.nl you can register for the entire season or for one or more individual events, where you register and pay at the same time.
After these formalities you will receive a voucher by e-mail for the event(s) for which you have registered. This is also the confirmation of registration.
Please indicate in "Opmerkingen" (comments) whether you want an invoice, your desired start number and your transponder number.
Cash payment is possible on request.