Aankondiging - NK 2-Takt IAME 2019 race 3 - Genk

3 juli 2019

In het weekeinde van 20 en 21 juli gaan we voor het derde event van de IAME SERIES NETHERLANDS – NK 2-Takt IAME naar het prachtige circuit van Karting Genk - “Home of Champions” - in België. 
We gaan samen met u werken aan een top weekeinde kartracing. We zien er naar uit om u te treffen en  de deelnemers weer in actie te zien.

Reservering races

U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.nkiame.nl/inschrijven/
Inschrijving zijn eerst definitief na betaling vooraf, behoudens na gemaakte afspraak.
Maakt u aub op tijd uw reservering, met name de klasse Junior zal vol zitten.

Huurmotoren

Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl. 

Contactpersoon

Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

Informatieve documenten

Alle informatie - zoals reglementen, vademecum, inschrijfformulier, tijdschema, banden, Fuel Spilling document en verplicht tankstation - wordt voor u geplaatst als downloads op onze site www.nkiame.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De klassen

 • Mini-Parilla 60cc
 • X30 Cadet 23
 • X30 Junior
 • X30 Senior
 • X30 Super Shifter (175 cc)

Openingstijden

Voor informatie betreffende openingstijden verwijzen we u graag naar de website van Karting Genk via de link: https://www.kartinggenk.be/nl/openingsuren

Banden

 • Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd door PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl. 
 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende IAME dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze staat.

Bijzonderheden algemeen

 1. Inschrijving/administratieve controle: vrijdag 17.00-20.00 uur, zaterdag 08.00-09.00 uur. Zie het tijdschema voor indeling registratie per klasse op zaterdag.
 2. Vergeet u aub niet om uw rijderslicentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
 3. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
 4. Het Gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie. 
 5. Transponders zijn te huur via de organisatie.
 6. De aankondigingen worden gepubliceerd op www.racexpress.nl en www.kartlife.nl.

Warmdraaien motoren

Op onze site www.nkiame.nl is een download geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door. Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
Voor de klasse Super Shifter wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.

Bijzonderheden paddock, camping en stroom

 1. Er wordt door Karting Genk NIET in stroom voorzien in de paddock. U dient zelf uw voorziening mee te nemen.
 2. Er mag worden opgebouwd in de paddock vanaf woensdag 17 juli. Het is niet toegestaan om zonder de verantwoordelijke te hebben gecontacteerd een plaats op de paddock in te nemen. Bij aankomst gelieve contact te leggen met Ben de Feyter voor het toewijzen van een plaats; telefoon 0032479803159;
 3. Er mag niet in de paddock worden overnacht. U kunt zich voor een plaats op de camping vervoegen in de Genker Kartshop.
 4. Personen/Privéwagens hebben géén toegang tot de paddock, óók niet voor uitladen van goederen. 
 5. Lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden.  
 6. Gebruik gemotoriseerde voertuigen zoals steps, scooters, bromfietsen in de paddock: we ontvangen tijdens de raceweekeinden veel  klachten over het gebruik van deze voertuigen in de paddock. Het ingestelde verbod is opgenomen in het wedstrijdreglement. Het verzoek is om deze voertuigen thuis te laten. 
 7. Het Fuel Spilling Document van Karting Genk is van toepassing. Op last van Karting Genk wordt op vrijdag een paddockplan opgemaakt, waarvoor door de deelnemers wordt getekend. Daarop wordt aangegeven waar de teams staan op de paddock. Van belang is de staat van netheid en aanwezigheid van brandstof en olie op de u toegewezen plaats. Heeft u hierover bij het installeren opmerkingen - bijvoorbeeld over aangetroffen olievlekken - meldt u dat dan bij de Kartshop. U wordt namelijk verantwoordelijk gehouden bij de nacontrole op uw plek na afloop van de wedstrijd. Er worden hoge boetes doorberekend van € 500,00 per overtreding. Let u aub goed op.

Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be


In the weekend of July 20th and 21st we go for the third round of the 
IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2019 to Karting Genk - “Home of Champions” - in Belgium. We look forward to meet you all!

Contact organisation
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Information in general
- All documents – as Reglements, Timeschedule, Registrationform, Tyres, Costs, Fuel Spilling document and Mandatory Fuelstation - will be placed as downloads on our internetsite www.nkiame.nl. 
- Transponders can be rented from the organization.

Tyres
Tyres, both slick and rain, are delivered only by PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl. 
It is not allowed to drive with your own tyres.
Please do not forget to order your tyres on time at your authorized IAME dealer.

Classes
- Mini-Parilla 60cc
- X30 Cadet 23
- X30 Junior
- X30 Senior
- X30 Super Shifter (175 cc)

Registration
- You can register for one or more races via http://www.nkiame.nl/inschrijven/ 
- New drivers: please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the drivers registration. That will save you and us a lot of time.
- Please do not forget to bring your Driverlicence and if applicable your Parent-Child licence to the Drivers Registration on Friday from 17.00-20.00 hrs (extra Saturday from 08.00-09.00 hrs). (Time per class on Saturday stated in Timeschedule).
- The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
- Transponders can be rented through the organization.

Trainingdays
Information concerning openinghours and trainingdays is placed on the website Karting Genk. The link: https://www.kartinggenk.be/nl/openingsuren

Details paddock, camping, electricity 
1. Electricity will not be supplied by Karting Genk. Please bring your own power supply.
2. You can build up your tents in the paddock from Wednesday July 17th. It is not allowed to place your tents on the paddock without contacting the person in charge. On arrival please contact Ben de Feyter; telephone 0032479803159.
3. It is not allowed to spend the night in the paddock. Please get your ticket for a place at de campsite in the Kartshop.
4. Private cars do not have access to the paddock, not even for unloading goods. 
5. Empty vans must be parked outside the paddock.
6. Use of motorized vehicles such as scooters and mopeds in the paddock is strictly forbidden: please  leave these vehicles at home.
7. The Fuel Spilling Document from Karting Genk applies. A paddock plan is drawn up on Friday by order of Karting Genk, for which the participants must sign. It is then indicated where the teams are on the paddock. The state of cleanliness and the presence of fuel and oil at your designated location is important. If you have any comments on this during installation - for example, about oil stains found - please report this to the Shop. You will be held responsible for the follow-up check at your place after the competition. High fines of € 500.00 per violation will be charged. Please pay attention.

Warm-up engines
- It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
- For the class Super Shifter the following exception is made: half an hour before the start of each training and race there is a period of 5 minutes during which the engine may be warmed up; only at entrance Parc-Fermé.

Legenda
Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be