AFGELASTING - CANCELLATION IAME SERIES NL/BEKC/TILLOTSON T4 SERIES NL, 16-17 januari 2021 Eindhoven

29 december 2020

Vanwege overheidsvoorschriften Covid-19 zijn we genoodzaakt het inhaalevenement van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME, TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS en BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS, gepland voor 16-17 januari 2021 op Circuit de Landsard Eindhoven te annuleren.

Er wordt geen nieuwe datum voor dit event gepland, wat betekent dat het seizoen 2020 voor deze kampioenschappen ten einde loopt.

We hebben echt alles gedaan wat we konden om goedkeuring van de overheid voor het evenement te krijgen. Maar als de aantallen geïnfecteerde personen blijven toenemen, weet je hoe laat het is.

We weten ook allemaal dat we een relatief veilige situatie hadden gecreëerd binnen onze sport. Dat hebben we van juli tot september duidelijk aangetoond. Jammer dat we dat achteraf niet meer aan de wereld mochten laten zien. Dat is moeilijk.

Met de negatieve voorbeelden van afgelopen weekeinde vers in het geheugen - je weet wel, bruiloftje, feestjes, rellen met veel volk - zou je toch zeggen dat de overheid inziet dat het anders kan en misschien wel moet. En dat ze in 2021 een start maakt met het door velen voorgestane differentiëren. Laten we het hopen, zodat we seizoen 2021 op een indrukwekkende wijze kunnen starten. Wij zullen daar graag aan meewerken.

Verwerking van reserveringen met betrekking tot de kalender 2021
De kalenders IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS worden begin januari gepresenteerd, de BEKC kalender is al bekend gemaakt.
We inventariseren de gemaakte reserveringen en zullen deze in principe verplaatsen naar een wedstrijd/wedstrijden naar keuze in het seizoen 2021. Hiervoor ontvangt u een voucher(s). We komen hier zo spoedig mogelijk op terug via nadere berichtgeving.

Rest ons u en uw naasten een heel gelukkig nieuwjaar wensen, met de wens van onze kant dat we u zeer binnenkort en in goede gezondheid weer mogen ontmoeten.


Good afternoon everyone,

Due to government regulations Covid-19, we are forced to cancel the catch-up event of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME, TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS and BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS, scheduled for 16-17 January 2021 at Circuit de Landsard Eindhoven.

No further catch-up event will be planned, which means that the 2020 season has come to an end for these championships.

We really did everything we could to get permission for the event to take place. But if the contamination figures keep increasing, then you know enough.

We all know that we have created a relatively safe situation within our sport. We clearly delivered on that from July to September. Too bad we were not allowed to show that to the world afterwards. That is difficult.

With the negative examples from last weekend fresh in our memory - you know, weddings, parties, riots with a lot of people - you would say that the government realizes that things can and perhaps should be done differently, and is making a start on it. Many advocated differentiate in 2021. Let's hope so, so that we can start the 2021 season in an impressive way.

Processing reservations in relation to the 2021 calendar
The calendars IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME and TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS will be presented at the beginning of January, the BEKC calendars have already been announced.
We will list the reservations you have made and basically move them to an event/events of your choice in the 2021 season. You will receive a voucher(s) for this. We will come back to this as soon as possible via further notification.

We wish you and your loved ones a very happy New Year, with the wish on our part that we can meet you again very quickly and in good health.