IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME 2023 - Sportief Reglement-Sporting Regulations-wijzigingen-modifications

12 januari 2023

We zijn in afwachting van de KNAF goedkeuring van het Sportief Reglement IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in het reglement waarover we u - onder voorbehoud - alvast willen informeren.

Indeling raceweekeinden

 • Zaterdag: klassen IAME X30 Junior + Rookie, X30 Senior + Rookie.
 • Zondag: klassen IAME Mini, IAME Mini Rookie, X30 Senior Master (met nieuw subklassement X30 Senior Master 180), GK4 klassen Honda Cadet + Rookie, Open Schakel (race 2 Kerpen) en Formula Honda 9PK.

Rookies
Voor alle klassen geldt, dat indien een rijder gedurende het seizoen aan wedstrijden deelneemt die op de FIA Karting Kalender 2023 dan wel op de RGMMC Group IAME Euro Series kalender 2023 zijn vermeld, deze rijder niet mag deelnemen in een van de klassen/subklassementen Rookie.

Onfatsoenlijk gedrag
Ingeval van onbehoorlijk/onfatsoenlijk gedrag is de straf telkens van toepassing op de deelnemer die het gedrag vertoont alsmede op de deelnemer(s) die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, zoals rijders, kinderen, overige begeleiders.

Wijzigingen en bijzonderheden klassen

 • IAME Mini en IAME Mini Rookie; IAME heeft de namen van de klassen Mini Parilla en Mini Parilla gewijzigd. Deze namen nemen wij vanzelfsprekend over.
 • X30 Senior; Leeftijd vanaf 14 t/m 29 jaar (jaar dat je 14 wordt t/m jaar dat je 29 wordt).
 • X30 Junior en X30 Senior; Series: de klassen worden in Series verreden bij meer dan 36 deelnemers.
 • X30 Senior Master; alle rijders die voldoen aan het gewicht en leeftijdsgrens voor deze klasse en subklassement worden geplaatst in het Totaal Klassement X30 Senior Master. 
  NIEUW subklassement X30 Senior Master 180; Leeftijd vanaf 30 jaar (jaar dat je 30 wordt). Ingeval leeftijd jonger dan 30 jaar is deelname met verleende toestemming organisatie en ASN mogelijk.
 • In de klasse X30 Senior Master is het toegestaan om maximaal 5 kg gewicht toe te voegen teneinde aan het minimum gestelde gewicht van 168 kg te voldoen.

Wijziging startnummers

 • IAME X30 Senior: 201 t/m 299 en 301 t/m 399.
 • Subklassement X30 Senior Master 180: 801 t/m 899.

Series X30 Junior en X30 Senior

 • Als er meer dan 36 rijders zijn ingeschreven en deelnemen in de klassen IAME X30 Junior en IAME X30 Senior, kunnen er in deze klassen extra kwalificatieheats worden georganiseerd.
 • Vanaf minimaal 44 ingeschreven en deelnemende rijders wordt een B-Finale georganiseerd. 
  Aan het klassement van de B-finale worden geen punten toegekend ten behoeve van het eindklassement van het kampioenschap.

A.    Toelichting: indien er meer dan 36 rijders zijn ingeschreven wordt de klasse verreden in zogenaamde groepen, volgens de pouleopzet A,B,C (maximaal 54 deelnemers) of A,B,C,D (maximaal 72 deelnemers).

B.    Kwalificatie: er wordt gekwalificeerd in twee groepen, groep 1 en groep 2.
De verdeling van de rijders over de twee kwalificatiegroepen vindt plaats op basis van de eerste en tweede helft volgorde van startnummers.

C.    Uitslag kwalificatie en indeling groepen: er worden voor de Kwalificatieheats drie of vier  groepen samengesteld, A, B,C of A,B,C,D. 
De uitslagen van de twee Kwalificaties worden in één lijst gezet op basis van de beste tijd per rijder. 
De rijders worden vervolgens zo gelijkmatig als mogelijk verdeeld over de groepen A,B,C of A,B,C,D.
A,B,C; de rijder met de snelste kwalificatietijd groep A, rijder met de tweede tijd groep B, rijder met de derde tijd groep C, rijder met de vierde tijd groep A, rijder met de vijfde tijd groep B, rijder met de zesde tijd groep C etc.
De groepen rijden in de kwalificatieheats als volgt tegen elkaar: A-B, A-C, B-C.
A,B,C,D; de rijder met de snelste kwalificatietijd groep A, rijder met de tweede tijd groep B, rijder met de derde tijd groep C, rijder met de vierde tijd groep D, rijder met de vijfde tijd groep A, rijder met de zesde tijd groep B, rijder met de zevende tijd groep C, rijder met de achtste tijd groep D etc.
De groepen rijden in de kwalificatieheats als volgt tegen elkaar: A-B, C-D, A-C, B-D, A-D, B-C.
De puntentelling ingevolge artikel 20 blijft van toepassing: iedere kwalificatieheat worden punten toegekend; 0 voor de winnaar, 2 voor de tweede, 3 voor de derde etc.
In geval van een ex-aequo is de in de Kwalificatie gereden tijd bepalend voor de plaatsing.
Art. 20 Puntentelling tussenklassementen en finales is uitsluitend van toepassing op de rijders die in de A-finale worden geplaatst. 

D.    De 101% regel wordt toegepast: de tijd van de snelste rijder in de kwalificaties is het uitgangspunt voor plaatsing in groep A,B,C of A,B,C,D. 
Is de tijd van de snelste rijder in de andere groep binnen 101% van deze tijd dan geldt het volgende: 
A,B,C: de snelste rijder uit de Kwalificatie wordt geplaatst in groep A, de tweede in groep B, de derde in groep C, de vierde in groep A, de vijfde in groep B, de zesde in groep C etc.
Wanneer de snelste tijd van de rijder in de andere groep buiten de 101% zit, wordt er niet meer naar de kwalificatietijd maar naar de kwalificatiepositie gekeken.
De indeling van de groepen is dan als volgt: #1 van Groep 1 in A; #1 van Groep 2 in B; #2 van Groep 1 in C; #2 van Groep 2 in A; #3 van Groep 1 in B; #3 van Groep 2 in C, etc.
A,B,C,D: de snelste rijder uit de Kwalificatie wordt geplaatst in groep A, de tweede in groep B, de derde in groep C, de vierde in groep D, de vijfde in groep A, de zesde in groep B, de zevende in groep C, de achtste in groep D etc.
Wanneer de snelste tijd van de rijder in de andere groep buiten de 101% zit, wordt er niet meer naar de kwalificatietijd maar naar de kwalificatiepositie gekeken.
De indeling van de groepen is dan als volgt: #1 van Groep 1 in A; #1 van Groep 2 in B; #2 van Groep 1 in C; #2 van Groep 2 in D; #3 van Groep 1 in A; #3 van Groep 2 in B, etc.

E.    Finales ingevolge meer dan 44 rijders: de rijders worden geplaatst in de A- of B-finale, waarbij de eerste 36 rijders in de A-finale worden geplaatst en de overige rijders in de B-finale.
De uitslag van de in de kwalificatieheats behaalde punten opgeteld bepaalt de indeling en startopstelling voor de finales A en B, waarbij de rijder met het minst aantal behaalde punten op de eerste startplaats van de A-finale wordt opgesteld, vervolgens de rijder met het tweede aantal punten etc.
In geval van een ex-aequo is de in de Kwalificatie gereden tijd bepalend voor de plaatsing en onderlinge startopstelling.
Art. 20 Puntentelling tussenklassementen en finales is uitsluitend van toepassing op de 
A-finale.

Opzet Totaalklassement
1.    Punten voor het Totaal Klassement worden toegekend aan de stand na de gereden kwalificatieheats  en aan de uitslag Finale van elk van de drie kampioenschapswedstrijden.
2.    Het Totaalklassement kampioenschap wordt als volgt samengesteld: optelling van de zes (6) resultaten. 
3.    Elke rijder dient van de zes resultaten het minst goede resultaat te schrappen. 
4.    Het schrapresultaat mag worden aangewend voor een wedstrijd waaraan niet is deelgenomen.
5.    Een nulresultaat als gevolg van een diskwalificatie kan niet dienen als schrapresultaat. 

Briefing
Tijdens elke briefing is de aanwezigheid van iedere rijder, en in geval van de klassen IAME Mini en IAME Mini Rookie de wettige vertegenwoordiger, verplicht voor de volledige duur van de briefing. Waarbij aangetekend dat de wettige vertegenwoordiger een andere persoon kan machtigen via de in Bijlage 1 van dit reglement opgenomen Volmacht IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023.

Brandstof
1.    De organisatie behoudt zich het recht voor om een merk en/of type brandstof en jerrycan verplicht te stellen, dat door de rijders dient te worden gebruikt gedurende de wedstrijddagen. 
Deze brandstof en jerrycan worden door de rijders ter plaatste aangeschaft bij de bekendgemaakte verstrekkende partij, tegen betaling van de bij deze geldende prijzen en borgstelling voor eventuele verpakking. Het is niet toegestaan gedurende de wedstrijddagen andere dan deze brandstof en jerrycan te gebruiken.
Hierdoor wordt de gelijkwaardigheid betreffende brandstof zoveel als mogelijk gegarandeerd. Hierdoor kan ook brandstof worden aangewend die meewerkt om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen zoveel als mogelijk tegen te gaan.
2.    De organisatie behoudt zich daarnaast het recht voor om een bepaald tankstation en pomp verplicht te stellen. Hiertoe wordt in dat geval per wedstrijd een “Bulletin Tankstation” opgemaakt en bekendgemaakt. Uitsluitend brandstof afgenomen bij het in dit bulletin vermelde tankstation mag in dit geval worden gebruikt voor betreffende wedstrijden. Bewaar uw tankbon, deze kan worden gecontroleerd.
3.    De organisatie kan vanaf de eerste heat – na de kwalificatie – tot drie rijders aanwijzen die verplicht met door de organisatie aangeleverde brandstof moeten rijden. In aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de organisatie wordt deze brandstof ter plaatse gemengd met door de aangewezen rijders aangeleverde olie.


We are awaiting the KNAF approval of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME Sporting Regulations 2023. There are a number of important changes to the regulations about which we would like to inform you.

Race weekend - schedule

 • Saturday: classes IAME X30 Junior + Rookie, X30 Senior + Rookie.
 • Sunday: classes IAME Mini, IAME Mini Rookie, X30 Senior Master 
  (+ NEW subklassement X30 Senior Master 180), GK4 classes Honda Cadet + Rookie, Open Shifter (race 2 Kerpen) and Formula Honda 9PK.

Rookies
For all classes, if a driver participates in competitions during the season that are listed on the FIA Karting Calendar 2023 or on the RGMMC Group IAME Euro Series Calendar 2023, this driver may not participate in one of the Rookie classes/sub-classifications.

Indecent behavior
In case of improper/indecent behaviour, the punishment always applies to the participant who exhibits the behavior as well as to the participant(s) who are under his responsibility, such as drivers, children, other supervisors.

Changes and details classes

 • IAME Mini and IAME Mini Rookie; IAME has changed the names of the Mini Parilla and Mini Parilla classes. We will of course adopt these names.
 • X30 Senior; age from 14 to 29 years (year you turn 14 to year you turn 29).
 • X30 Junior and X30 Senior; Series: these classes will be run in Series in case of more than 36 participants.
 • X30 Senior Master; all drivers who meet the weight and age limit for this class and sub-classification will be placed in the X30 Senior Master Overall Classification.
  NEW Subclassement X30 Senior Master 180; age from 30 years (year you turn 30). If the age is younger than 30 years, participation is possible with the permission of the organization and ASN.
  In the X30 Senior Master class, it will be allowed to add a maximum of 5 kg in order to meet the minimum set weight of 168 kg.

Changes starting numbers

 • IAME X30 Senior: 201 to 299 and 301 to 399
 • Subclassement X30 Senior Master 180: 801 to 899

Series classes X30 Junior and X30 Senior
In case there are more than 36 participants in the IAME X30 Junior and IAME X30 Senior classes, additional qualifying heats may be held in these classes. A B-Final will be organized from a minimum of 44 registered and participating drivers. No points will be awarded to the ranking of the B-final for the final ranking of the championship.

A).    Explanation: in case of 36 drivers will be registered, the class will be organized in so-called series, according to the following structure:
Warm-Up training and Qualification: training and qualification will take place in the two groups, group 1 and group 2.
The drivers will be divided into the two groups, based on the first half and second half starting number order.

B.   Qualifying results and group division: Three groups will be formed for the qualifying series, A, B and C.
The results of the two Qualifiers will be put into one list based on the best time per driver.
The drivers then will be divided as evenly as possible between groups
A, B and C; the driver with the fastest qualifying time group A, driver with the second fastest time group B, driver with the third fastest time group C, driver with the fourth fastest time group A, driver with the fifth fastest time group B, driver with the sixth fastest time group C etc.
The groups will compete in the qualifying heats as follows: A against B, A against C, B against C.
The scoring according to Article 20 remains applicable: points wille be awarded for each qualifying heat; 0 for the winner, 2 for the second, 3 for the third, etc.
In case of a tie, the best Qualification time is decisive for the placement.
Art. 20 Points for intermediate classifications and finals only applies to the drivers placed in the A-final.

C.     TThe 101% rule is applicable: the time of the fastest driver in the qualifications will be the starting point for placement in group A, B or C.
If the time of the fastest driver in the other group is within 101% of this time, the following applies: the fastest driver from the Qualification will be placed in group A, the second in group B, the third in group C, the fourth in group A, fifth in group B, sixth in group C, etc.
When the fastest time of the driver in the other group will be outside the 101% of this time, the qualifying position will no longer be considered.
The division of the groups is then as follows: #1 of Group 1 in A; #1 of Group 2 in B; #2 of Group 1 in C; #2 of Group 2 in A; #3 of Group 1 in B; #3 of Group 2 in C, etc.

D.    Finals in case of more than 44 drivers: the driver will be placed in the A or B Final, with the first 36 driver placed in the A Final and the remaining drivers placed in the B Final.
The result of the points obtained in the two qualifying heats added together determines the starting grid for the finals A and B, with the driver with the lowest score of points will be placed in the first starting position of the A-final, then the driver with the second number of points etc.
In case of a tie, the time driven in the Qualification will be decisive for the mutual starting position.
Points for the GK4 rankings will be only awarded to the A-final.

Overall classification
1. Points for the overall classification wil be awarded to the standings after the completion of the qualifying heats and to the finals of each of the three championship races.
2.    The overall classification of the championship will be composed as follows: adding up the six (6) results.
3.    Each driver must scrap the least good result from these six results.
4.   The scrap result can be used for an event that has not been participated in.
5.    A "0-result" due to a disqualification cannot be used as a scrap result.

Briefing
At each briefing, the presence of each driver, and in the case of the IAME Mini and IAME Mini Rookie classes, the legal representative, is mandatory for the entire duration of the briefing. It should be noted that the legal representative can authorize another person via Power of Attorney IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023 included in Appendix 1 of these regulations.

Fuel

 1. The organization reserves the right to require a brand and/or type of fuel and jerrycan to be used by drivers during racedays.
  This fuel and jerrycan can be purchased by the participants on the spot from the disclosed supplying party, against payment of the applicable prices and a guarantee for any packaging. It will not be allowed to use other than this fuel and jerry can during the racedays.
  This will guarantee the equivalence of fuel as much as possible. As a result, a type of fuel can also be used that helps to reduce the emission of polluting substances as much as possible.
 2. The organization also reserves the right to make a certain fuelstation and pump mandatory. In that case, a “Bulletin Fuel Station” will be drawn up and announced for each event. In this case, only fuel purchased from the madatory fuel station may be used for the relevant event. Keep your fuel receipt, it can be checked.
 3. From the first heat – after qualifying – the organization can designate up to three riders who must drive with fuel supplied by the organization. In the presence of a representative of the organization, this fuel will be mixed on site with oil supplied by the designated drivers.