IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME - BIJZONDERHEDEN - PARTICULARITIES - PARTICULARITÉS RACE 4 GENK

2 augustus 2022

Zoals in een eerder stadium al aangekondigd zal event 4 in combinatie met de race IAME SERIES BENELUX worden gehouden op Karting Genk, van 19-21 augustus.

Het evenement wordt georganiseerd door IAME SERIES BENELUX en wordt gehouden onder auspiciën van de Belgische ASN RACB in overleg met de Nederlandse ASN KNAF en onder de toepasselijke reglementen en voorwaarden van de IAME SERIES BENELUX. De KNAF vaardigt een sportcommissaris af, die zitting heeft in de aangestelde sportcommissie.

Vanzelfsprekend zijn we als organisatoren aanwezig.
We zullen een rijderscontactpersoon als aanspreekpunt aanwezig hebben in het secretariaat.

De tussenstanden voor de IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME zullen aan het secretariaat worden bijgehouden en telkens worden gepubliceerd op ons publicatiebord op de tweede verdieping.

De rijders die aan één of meer van de drie al verreden wedstrijden van ons kampioenschap hebben deelgenomen worden uit de totale deelnemerslijst gefilterd en geplaatst op het standenformulier van de IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME.
Deze rijders strijden dus in twee kampioenschappen voor de prijzen.
Bekersets voor de IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME zijn natuurlijk aanwezig.

De vouchers voor de resterende tickets die in de IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME gewonnen kunnen worden voor de IAME WORLD Finals - IWF 2022 worden in Genk uitgereikt.

Graag tot in Genk.


Good afternoon,

As announced at an earlier stage, the event 4 in combination with the IAME SERIES BENELUX race will be held at Karting Genk, from 19-21 August.

The event will be organized by IAME SERIES BENELUX and will be held under the auspices of the Belgium ASN RACB in consultation with the Dutch ASN KNAF and under the applicable regulations and conditions of the IAME SERIES BENELUX. The KNAF will send a sports commissioner, as member of the appointed sports commission.

Of course we will be present as organizers NK IAME.
We will have a driver contact person present in the secretariat as a point of contact.

The interim scores for the IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME will be kept at the secretariat and will be published on our white board on the second floor.

The drivers who have participated in one or more of the three already held races of our championship 2022 will be filtered from the total list of participants and placed on the standings form of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.
So these drivers will compete for the prizes in two championships.
Trophies for the IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME are of course included.

The vouchers for the remaining tickets that can be won in the IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME for the IAME WORLD Finals - IWF 2022 will be awarded in Genk.

See you in Genk.


Bonjour,

Comme annoncé précédemment, l'événement 4 en combinaison avec la course IAME SERIES BENELUX aura lieu au Karting Genk, du 19 au 21 août.

L'événement sera organisé par IAME SERIES BENELUX et se tiendra sous les auspices de l'ASN RACB belge en consultation avec l'ASN néerlandaise KNAF et conformément aux réglementations et conditions applicables de la IAME SERIES BENELUX. La KNAF enverra un commissaire sportif, en tant que membre de la commission sportive désignée.

Bien sûr, nous sommes présents en tant qu'organisateurs NK IAME.
Au secrétariat, nous avons un employé présent pour vous comme point de contact.

Les scores intermédiaires pour la IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME seront conservés au secrétariat et seront publiés sur notre tableau blanc au deuxième étage.

Les pilotes qui ont participé à une ou plusieurs des trois courses déjà organisées de notre championnat 2022 seront filtrés de la liste totale des participants et placés sur le formulaire de classement de la IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.
Ces pilotes se disputeront donc les prix dans deux championnats.
Les trophées pour la IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME sont bien sûr inclus.

Les bons pour les billets restants à gagner dans la IAME SERIES NETHERLANDS - NK IAME pour les IAME WORLD Finals - IWF 2022 seront attribués en Genk.

Rendez-vous à Genk.