Wijziging in Sportief Reglement - Change in Sporting Regulations - BESLISSING - DECISION

12 september 2020

Op 31 augustus j.l. hebben we u een bericht gezonden over de voorgenomen wijziging van het Sportief Reglement van de IAME SERIES NEDERLAND-NK IAME betreffende het onderdeel diskwalificatie als vermeld in artikel 12.5.B.

Een vereiste voor het doorvoeren van de wijzing was dat de huidige deelnemers het unaniem met deze reglementswijziging eens waren. 

We hebben enkele met redenen onderbouwde bezwaren ontvangen.

Na overleg met de KNAF is dan ook het besluit genomen om het reglement gedurende het seizoen niet aan te passen.


Good afternoon everyone,

We would like to inform you about the following.

On August 31st. we have sent you an email about the intended change to the Sporting Regulations of the IAME SERIES NEDERLAND-NK IAME regarding disqualification part stated in article 12.5.B.

A requirement for the change to be implemented was that the current participants unanimously agreed with this rule change.

We have received some reasoned objections.

After consultation with the KNAF, the decision is therefore taken not to amend the regulations during the season.