AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2022 - EVENT 3 MARIEMBOURG

12 maart 2022

In het weekeinde van 19-20 maart 2022 gaan we met de derde seizoensrace van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME naar de geweldige internationale karttrack Karting des Fagnes Mariembourg in België. We zien er enorm naar uit om u te treffen en onze IAME Warriors in actie te zien.

TICKETS IAME WORLD SERIES-IWS 2022
De derde race tellend voor het behalen van de Tickets NL voor de IAME WORLD SERIES - IWS 2022 brandt los. De eerste tickets kunnen worden behaald door de rijders die na deze wedstrijd eerste staan in hun klasse in het Tussenklassement.

Inschrijven

 • U kunt voor het event inschrijven via de links www.nkiame.nl/inschrijven.
 • De reservering sluit op woensdagavond 16 maart om 20.00 uur.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden – zijn voor u geplaatst als downloads op onze site www.nkiame.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

U dient met het volgende rekening te houden

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur en max. 1 begeleider.
 • Publiek wordt toegelaten.
 • We adviseren u om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Secretariaat

 • Het Secretariaat zal op vrijdagmiddag omstreeks 18.00 uur, worden opengesteld.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

 • We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.

VRIJDAG 18 maart
18.00 – 20.00                  Alle klassen

ZATERDAG 19 maart
08.00 – 09.00                  Alle klassen
19.00 – 20.00                  Mini-Parilla (Nationaal) / X30 Senior Master

ZONDAG 20 maart
08.00 – 09.00                  Mini-Parilla (Nationaal) / X30 Senior Master
 
Klassen

 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla Nationaal
 • IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior Master, met subklassementen X30 Senior Cup, X30 Master en X30 Gentleman

Indeling event

 • Vrijdag 18 maart: vrije trainingen X30 Junior en X30 Senior
 • Zaterdag 19 februari: wedstrijddag X30 Junior en X30 Senior;trainingsdag Mini-Parilla (Nationaal)
 • Zondag 20 februari: wedstrijddag Mini-Parilla (Nationaal) en X30 Senior Master

Bijzonderheden

 • Op de vrijdag organiseert Karting des Fagnes de trainingsdag uitsluitend voor de klassen X30 Junior en X30 Senior.Het inschrijfbedrag voor deze trainingsdag wordt voldaan door de organisatie NK Iame. Uitsluitend rijders die zich aanmelden voor de wedstrijd via www.nkiame.nl/inschrijven kunnen op de vrijdag trainen. U hoeft zich alleen maar even aan te melden bij Karting des Fagnes via de website www.kartingdesfagnes.be. Men zet de mogelijkheid tot aanmelden zo snel mogelijk voor u open.
 • De klassen Mini-Parilla en Mini-Parilla Nationaal hebben de trainingsdag op zaterdag en wedstrijddag op zondag.
 • De klasse X30 Senior Master heeft de racedag met twee trainingen op de zondag. 
 • De deelnemers X30 Senior Master krijgen van ons als organisatie een kortingsbon van € 50,00 voor hun eerstvolgende deelname aan een wedstrijd die door ons als organisatie wordt georganiseerd, GK4 of NK Iame.
 • Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de klassen X30 Junior en Senior, worden deze klassen in series verreden, vier groepen A,B,C,D, met twee finales A en B.

Overnachten

 • Er is in een camping voorzien op het terrein. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij Karting des Fagnes via email naar info@kartingdesfagnes.be. Bij aankomst aub melden in de cafetaria.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast en moeten ons als zodanig gedragen.
 • Bewaking is aanwezig. Deze zal ook toezien op naleving van de regels.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Er wordt in stroom voorzien door Karting des Fagnes. Dit is bij het inschrijfbedrag inbegrepen.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf woensdag 16 maart.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop zal worden gecontroleerd!

Overige vrije trainingen
Voor de openingstijden van de baan voor overige vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.kartingdesfagnes.be. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.
 
Technische Controles
De tijden van de technische controles staan vermeld op het tijdschema.
 
Banden

 • Voor de tijdstippen afhalen banden verwijzen we u graag naar het tijdschema.
 • Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via 
 • PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl. 
 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, slicks en regen.

Verplicht Tankstation

 • Tankstation Total, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • Zie ook de flyer, download op de site www.nkiame.nl
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.
 
Briefing/Startprocedures

 • Er zal geen briefing in persoon plaatsvinden.
 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Prijsuitreiking

 • Zaterdag vanaf 19.00 uur.
 • Zondag vanaf 17.15 uur.

Legenda
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com 
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670

INSPIRE YOUR DREAMS, RACE IAME


Dear participants,

In the weekend of March 19-20 2022, we will head to the great international kart track Karting des Fagnes Mariembourg with the third  race of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2022.
We look forward to meet you all and to see the IAME Warriors in action.

TICKETS IAME WORLD SERIES-IWS 2022
The third race counting for obtaining the NL Tickets for the IAME WORLD SERIES - IWS 2022 is on. The first tickets can be obtained by the drivers who are first in their class in the Interim Scores after this race.
 
Reservation

 • You can make your reservation on our websites via the link: www.nkiame.nl/inschrijven.
 • The reservation will be closed on Wednesday evening March 16. at 8 p.m.

You should keep the following in mind

 • Permitted persons in closed places, such as the stabling area: drivers, registered team owners and per rider 1 mechanic and max. 1 supervisor.
 • Public will be admitted.
 • We advise you to keep at least 1.5 meters away from each other.

Secretariat

 • The Secretariat will be open on Friday afternoon at around 6 pm.
 • The Secretariat is not accessible outside registration, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat. Questions are answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

Registration / adminitrative control

 • We advise you to arrange the necessary forms and your administration, so that you do not have to do this on site.
 • Please don't forget to bring your license/parent-child license.

Friday March 18.
18.00 – 20.00                  All classes

Saturday March 19.
08.00 – 09.00                  All classes
19.00 – 20.00                  Mini-Parilla (National) / X30 Senior Master

Sunday March 20.
08.00 – 09.00                  Mini-Parilla (National) / X30 Senior Master

Classes 

 • Mini-Parilla
 • Mini-Parilla National
 • IAME X30 Junior & subclassification Rookie
 • IAME X30 Senior & subclassification Rookie
 • IAME X30 Senior Master, & subclassifications X30 Senior Cup, X30 Master and X30 Gentleman

Event layout

 • Friday March 18: free training sessions X30 Junior and X30 Senior
 • Saturday March 19: race day X30 Junior and X30 Senior; training day Mini-Parilla (National)
 • Sunday March 20: race day Mini-Parilla (National) and X30 Senior Master

Particularities

 • On Friday, Karting des Fagnes organizes the training day exclusively for the classes X30 Junior and X30 Senior. The registration fee for this training day will be paid by the organization NK Iame. Only drivers who register for the race via www.nkiame.nl/inschrijven can train on Friday.
 • You only need to register for this Friday training at Karting des Fagnes via the website www.kartingdesfagnes.be. The option to register will be opened for you as soon as possible.
 • The classes Mini-Parilla and Mini-Parilla National have their training day on Saturday and race day on Sunday.
 • The X30 Senior Master class has the race day with two practices on Sunday.
 • The X30 Senior Master participants will receive a discount voucher of € 50.00 from the organization NK IAME for their next participation in a competition organized by us, GK4 or NK Iame.
 • Due to the large number of registrations for the X30 Junior and Senior classes, these classes will be held in series, four groups A,B,C,D, with two finals A and B.

Camping site

 • A camping site is provided on site. You must register in advance with Karting des Fagnes by email to info@kartingdesfagnes.be. Please report to the cafeteria on arrival.
 • It is of course not allowed to barbecue or to have a "party". Please follow the rules. We are guests and must behave as such.
 • Security will be present. This will also monitor compliance with the rules.

Paddock, current, details

 • Electricity will be supplied by Karting des Fagnes. The fee is included in the registration fee.
 • Tents can be set up from Wednesday March 16.
 • On arrival at the circuit it is necessary to contact the paddock manager of the track before setting up your tents and in addition Ben de Feyter (0032479803159). This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. installed to protect the substrate.
 • Cars and empty vans must be parked outside the site. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team- / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 • Please take note of the rule from the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This will be checked!

Other free practices
For the opening hours of the track for other free training sessions, we would like to refer you to the website www.kartingdesfagnes.be. (daily track fees not included in the registration fee).
 
Technical control

 • For details please refer to the timedchedule.

Tyres

 • For details please refer to the timedchedule.
 • Tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl.
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. The list of dealers is available for download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used, slicks as well rain tyres.

Mandatory gas station

 • Total gas station, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • See also the flyer, download on the site www.nkiame.nl
 • Please keep your fuel receipt. You must show this organization on request.

Warm-up engines
It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
 
Briefing
There will be no briefing in person.
The briefing can be downloaded from the applicable internetsites in Dutch and English from Wednesday prior to the raceweekend. Please take note of this document.
 
Prize giving
Saturday from 7 p.m.
Sunday from 5.15 pm.

Legenda
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, Belgium
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Phone 0032(60)312670

INSPIRE YOUR DREAMS, RACE IAME