IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023 - AANKONDIGING-AANNOUNCEMENT EVENT 3 MARIEMBOURG

25 september 2023

In het weekeinde van 7-8 oktober 2023 gaan we met de combinatie finalerace 3 van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en race 8 van de GK4 klassen Formula Honda 9PK / Honda Cadet naar de geweldige internationale karttrack Karting des Fagnes Mariembourg in België. 
We zien er enorm naar uit om u weer te treffen en onze Warriors in actie te zien.

Inschrijven

Documenten

 • Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden – zijn voor u geplaatst als downloads
 • Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Secretariaat

 • Het Secretariaat zal op vrijdagmiddag 6 oktober omstreeks 18.00 uur, worden opengesteld.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde Vragenformulier kunt u afhalen bij het Secretariaat.
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

 • We adviseren u ten behoeve van een vlotte doorstroming om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.

Vrijdag 6 oktober
18.00 – 20.00                  Alle klassen
Zaterdag 7 oktober
08.00 – 08.30                  Alle klassen
19.00 – 19.30                  Klassen zondag
Zondag 8 oktober
08.00 – 08.30                  Uitsluitend op aanvraag
 
Klassen NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior Master

Klassen GK4

 • Honda Cadet + Rookie
 • Formula Honda 9PK Junior en Senior

Indeling event

 • Zaterdag 7 oktober: wedstrijddag Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior.
 • Zondag 8 oktober: wedstrijddag IAME Mini - IAME Mini Rookie - X30 Senior Master - Formula Honda 9PK Junior en Senior.

Trainingsdagen - dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen

 • De trainingsdagen worden georganiseerd door Karting des Fagnes.
 • Aanmelden via www.kartingdesfagnes.be.
 • Woensdag 4 oktober: alle klassen.
 • Donderdag 5 oktober: baan gesloten voor trainingen
 • Vrijdag 6 oktober: alle klassen

Overige vrije trainingen - dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen
Voor de openingstijden van de baan voor overige vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.kartingdesfagnes.be.

Series en Tijdschema

 • Series klassen X30 Junior en X30 Senior: de mogelijkheid is aanwezig dat de klasse X30 Senior zal worden verreden in Series. indeling in vier groepen A,B,C,D, met twee finales A en B (B-finale ingeval van 44 of meer deelnemers).
 • Tijdschema: het tijdschema is als download geplaats op.
  LET OP: het tijdschema kan gewijzigd worden indien de klasse X30 Senior niet in series wordt verreden een aanpassing plaatsvindt.

Toegang tot "gesloten plaatsen"

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats en parc-fermé: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.

Overnachten

 • Er is in een camping voorzien op het terrein.
 • U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij Karting des Fagnes via email naar info@kartingdesfagnes.be.
 • Bij aankomst aub melden in de cafetaria.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast en moeten ons als zodanig gedragen.
 • Bewaking is aanwezig. Deze zal ook toezien op naleving van de regels.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Er wordt in stroom voorzien door Karting des Fagnes. Kosten zaterdag en zondag zijn bij het inschrijfbedrag inbegrepen.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf woensdag 4 oktober.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop zal worden gecontroleerd!

Huurmotoren

 • Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen.
 • Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Technische Controles
De tijden van de technische controles staan vermeld op het tijdschema.
 
Banden

 • Er mag niet met eigen banden worden gereden. 
 • Voor de tijden afhalen banden verwijzen we u graag naar het tijdschema.
 • NK IAME klassen: banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via PDB Noordwijkerhout, email pdbkart@pdbkart.nl. 
 • GK4 klassen: banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via GK4 Tyres, email gk4tyres@outlook.be. 
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, zowel slicks en regen.

Verplicht Tankstation

 • Total, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • Zie ook de flyer, download op de site www.nkiame.nl.
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren

 • Motoren mogen NIET worden warmgedraaid.
 • Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
 • Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.

Briefing/Startprocedures

 • Er zal geen briefing in persoon plaatsvinden.
 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Prijsuitreiking

 • Zaterdag vanaf 18.00 uur.
 • Zondag vanaf 17.15 uur.

Legenda
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com 
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670


In the weekend of October 7-8, 2023, race 3 of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME and race 8 GK4 classes Formula Honda 9HP / Honda Cadet takes us to the great international karting track Karting des Fagnes Mariembourg in Belgium.
We look forward to meet you again and to see our Warriors in action.

Reservation

Documents

 • All documents - such as regulations, cost overview, entry form, technical registration form, time schedules and tyre regulations - are available for you as downloads on our site www.nkiame.nl
 • Please read this information carefully so that you are not faced with any surprises.

Secretariat

 • The Secretariat will be open on Friday October 6. at 6 pm.
 • The Secretariat is not accessible outside registration, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat. Questions are answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

Registration / adminitrative control

 • We advise you to arrange the necessary forms and your administration, so that you do not have to do this on site.
 • Please don't forget to bring your license/parent-child license.

Friday October 6.
18.00 – 20.00                  All classes
Saturday October 7.
08.00 – 08.30                  All classes
19.00 – 19.30                  Classes Sunday
Sunday October 8.
08.00 – 08.30                  Only on request
 
Classes IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior + subclassement Rookie
 • IAME X30 Senior + subclassement Rookie
 • IAME X30 Senior Master

Classes GK4

 • Honda Cadet + Rookie
 • Formula Honda 9HP Junior and Senior

Event layout

 • Saturday October 7: race day Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior
 • Sunday October 8: race day IAME Mini - IAME Mini Rookie - X30 Senior Master - Formula Honda 9HP

Training days - daily prizes not included in the entry fee

 • Training days are organized by Karting des Fagnes.
 • Registration via www.kartingdesfagnes.be.
 • Wednesday October 4: all classes.
 • Thursday October 5: the track is closed, no training.
 • Friday October 6: all classes.

Other training days - daily prices not included in the registration fee

 • For the opening hours for other training days, we refer to the website www.kartingdesfagnes.be.

Series and Timeschedule

 • Series class X30 Senior: it is possible that the class X30 Senior will be held in Series.
 • Division into four groups A, B, C, D, with two finals A and B (B final in case of 44 or more participants).
 • Timeschedule: the provisional timeschedule is placed for you as a download on www.nkiame.nl.
 • ATTENTION: The time schedule will be changed if the class X30 Senior will not be held in Series.

Access to socalled "closed areas"

 • Access to socalled "closed areas", such as parc-fermé: only to drivers, registered team owners and 1 mechanic.

Camping site

 • A camping site is provided on site.
 • You must register in advance with Karting des Fagnes by email to info@kartingdesfagnes.be.
 • Please report to the cafeteria on arrival.
 • It is of course not allowed to barbecue or to have a "party". Please follow the rules. We are guests and must behave as such.
 • Security will be present. This will also monitor compliance with the rules.

Paddock, electicity, details

 • Electricity will be supplied by Karting des Fagnes. The fee for Saturday and Sunday is included in the registration fee.
 • Tents can be set up from Wednesday October 4.
 • On arrival at the circuit it is necessary to contact the paddock manager of the track before setting up your tents and in addition Ben de Feyter (0032479803159). This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. installed to protect the substrate.
 • Cars and empty vans must be parked outside the site. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team- / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 • Please take note of the rule from the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This will be checked!

Technical control

 • For details please refer to the timedchedule. Placed for you as a download on www.nkiame.nl.

Tyres

 • For details delivery please refer to the timedchedule.
 • Classes NK IAME: tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via PDB Noordwijkerhout, pdbkart@pdbkart.nl.
 • Classes GK4: tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via GK4 Tyres, gk4tyres@outlook.be. 
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. The list of dealers is available for download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used, slicks as well rain tyres.

Mandatory fuel station

 • Total, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • See also the flyer, download on the site www.nkiame.nl
 • Please keep your fuel receipt. You must show this organization on request.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
 • Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Briefing

 • There will be no briefing in person.
 • The briefing can be downloaded from the applicable internetsites in Dutch and English from Wednesday prior to the raceweekend.
 • Please take note of this document.

Prize giving

 • Saturday from 6.00 pm.
 • Sunday from 5.10 pm.

Legenda
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, Belgium
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Phone 0032(60)312670