IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023 - AANKONDIGING-ANNOUNCEMENT EVENT 2 KERPEN

28 juni 2023

In het weekeinde van 8-9 juli 2023 gaan we met de tweede gecombineerde seizoensrace van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en GK4 klassen Formula Honda 9PK & Honda Cadet naar de geweldige karttrack Erftlandring - Kartbahn Kerpen in Duitsland. 
We zien er enorm naar uit om u weer te treffen en onze Warriors in actie te zien.

Banden

 • Banden dienen ter plaatse te worden afgerekend. Geen levering op rekening.
 • IAME levert voor deze wedstrijd voor de klassen X30 Junior en X30 Senior een controlebatch trainingsbanden en wedstrijdbanden met het doel om onderzoek te doen voor de toekomst.
 • Deze trainings- en wedstrijdbanden kunt u zoals gewoonlijk afhalen bij de truck van PDB.
 • Iedere deelnemer moet deze banden na afloop weer inleveren bij de truck van PDB.
 • Als dank voor de medewerking krijgt iedere deelnemer die de set inlevert een nieuwe set K2M dan wel K2H kado.
 • Er mag niet met eigen banden worden gereden. 
 • Voor de tijden afhalen banden verwijzen we u graag naar het tijdschema.
 • NK IAME klassen: banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via PDB Noordwijkerhout, email pdbkart@pdbkart.nl. 
 • GK4 klassen: banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via GK4 Tyres, email gk4tyres@outlook.be. 
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend de door IAME aangeleverde banden mogen worden aangemeld.

IAME WORLD FINALS - IWF 2023 - Tickets

Voor de klassen IAME Mini, IAME X30 Junior en IAME X30 Senior

 1. Silver Ticket (inschrijving)
 2. Silver Ticket (inschrijving)
 3. Silver Ticket (inschrijving)

Voor de klasse IAME X30 Senior Master

 1. Silver Ticket (inschrijving)
 2. Gegarandeerde plaats voor deelname

De regels

 • Aan de eerste twee kalenderraces dient te zijn meegedaan om in aanmerking te komen.
 • Na event 2 Kerpen is de tussenstand beslissend voor toewijzing.
 • Berekening van deze tussenstand zonder toepassing van schrapresultaten.

Inschrijven

Documenten

 • Alle documenten - zoals reglementen, verplicht tankstation, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie en tijdschema’s - zijn voor u geplaatst als downloads
 • Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Secretariaat

 • Het Secretariaat zal op vrijdag 7 juli omstreeks 18.00 uur, worden opengesteld.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat.
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

 • We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.

Vrijdag 7 juli
18.00 – 20.00                  Alle klassen
Zaterdag 8 juli
08.00 – 08.30                  Alle klassen
19.00 – 19.30                  Klassen zondag
Zondag 9 juli
08.00 – 08.30                  Klassen zondag

Klassen NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior Master, met subklassement X30 Senior Master 180

Klassen GK4

 • Honda Cadet
 • Formula Honda 9PK (Junior en Senior)

Indeling event

 • Zaterdag 8 juli: wedstrijddag Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior.
 • Zondag 9 juli: wedstrijddag IAME Mini - IAME Mini Rookie - X30 Senior Master - Formula Honda 9PK (Junior en Senior).

Trainingsdagen - dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen

 • De trainingsdagen worden georganiseerd door Kartbahn Kerpen.
 • Tickets kunnen niet worden gereserveerd en dient u aan de baan te kopen (niet bij inschrijfgeld inbegrepen).
 • Zie download op www.nkiame.nl "Informatie trainingsdagen - Information trainingdays round 2 Kerpen". 

Series en Tijdschema

 • Series klasse X30 Senior: de verwachting is, dat de klasse X30 Senior zal worden verreden in Series. 
 • Verdeling in vier poules A, B, C, D, met twee finales A en B (B finale bij 44 of meer deelnemers).
 • Tijdschema: het tijdschema wordt gebaseerd op het rijden van Series X30 Senior. Het tijdschema wordt geplaatst als download.

Toegang tot "gesloten plaatsen"

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats en parc-fermé: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.

Overnachten

 • Zie ook de download op www.nkiame.nl, "Parkeren - Parking Kartbahn Kerpen".
 • Er is in een camping voorzien op het terrein.
 • Zaterdag en zondag; € 25,00 per nacht (incl. stroom).
 • Maandag t/m vrijdag € 20,00 per nacht (incl. stroom).
 • Betaling te voldoen bij de Trackmanager (tickethuis). Betaling mogelijk per creditcard cq per bankkaart.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast en moeten ons als zodanig gedragen.
 • Bewaking is aanwezig. Deze zal ook toezien op naleving van de regels.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Voor bijzonderheden omtrent milieubepalingen verwijzen we u graag naar de download op www.nkiame.nl, "Milieubepalingen - Environmental regulations Kartbahn Kerpen". 
 • Er wordt in stroom voorzien door Kartbahn Kerpen. Alleen de kosten zaterdag en zondag zijn bij het inschrijfbedrag inbegrepen.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf woensdag 5 juli.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Alleen teamvrachtwagens, teambussen, en voertuigen van officials en baanpersoneel zijn toegestaan op het circuit.
 • Campers en caravans zijn alleen toegestaan op het kampeerterrein.
 • Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop zal worden gecontroleerd!

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@cpoint-racewear.com.
 
Technische Controles
De tijden van de technische controles staan vermeld op het tijdschema.
 
Verplicht Tankstation

 • Esso B&J Gassmann
 • Sindorfer Strasse 37, 50171 Kerpen
 • Brandstof Excellium 98
 • Zie ook de flyer geplaatst als download
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren

 • Motoren mogen NIET worden warmgedraaid.
 • Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
 • Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.

Briefing/Startprocedures

 • Er zal geen briefing in persoon plaatsvinden.
 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Legenda
Kartbahn Kerpen
Steinheide Kartbahn
50170 Kerpen (D)
Tel: 00492275913214
Internet: www.kart-club-kerpen.de


In the weekend of July 08-09, 2023, the second combined season race of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME and GK4 classes Formula Honda 9HP & Honda Cadet takes us to the great karting track Erftlandring - Kartbahn Kerpen in Germany.
We look forward to meet you again and to see our Warriors in action.

Tyres

 • Tyres must be paid on site. No delivery on account.
 • For this event, IAME supplies a control batch of training tyres and race tyres for the classes X30 Junior and X30 Senior with the aim of conducting research for the future.
 • You can collect these training and race tyres from the PDB truck as usual.
 • Each participant must return these tyres to the PDB truck afterwards.
 • As a thank you for the cooperation, each participant who hands in the set will receive a new set of K2M or K2H as a gift.
 • It is not allowed to participate with your own tyres.
 • For the times for collecting tyres, please refer to the timeschedule.
 • NK IAME classes: tyres, both slick and rain, are only delivered on order via PDB Noordwijkerhout, email pdbkart@pdbkart.nl.
 • GK4 classes: tyres, both slick and rain, are supplied by order only via GK4 Tyres, email gk4tyres@outlook.be.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. The list of dealers is available as a download on our website.
 • Both the slicks and rain tyres must be provided to the scanning.
 • Only tyres supplied by IAME may be registered.

IAME WORLD FINALS - IWF 2023 - Tickets

For the classes IAME Mini, IAME X30 Junior and IAME X30 Senior

 1. Silver Ticket (registration)
 2. Silver Ticket (registration)
 3. Silver Ticket (registration)

For the IAME X30 Senior Master class

 1. Silver Ticket (registration)
 2. Guaranteed spot for entry

The rules

 • The first two calendar races must be entered to qualify.
 • After event 2 Kerpen, the interim score is decisive for the allocation.
 • Calculation of this interim score without applying scrap results.

Reservation IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

Documents

 • All documents - such as regulations, cost overview, entry form, technical registration form, time schedules and tyre regulations - are available for you as downloads.
 • Please read this information carefully so that you are not faced with any surprises.

Secretariat

 • The Secretariat will be open on Friday July 7. at 6 pm.
 • The Secretariat is not accessible outside registration, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat.
 • Questions are answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

Registration / adminitrative control

 • We advise you to arrange the necessary forms and your administration, so that you do not have to do this on site.
 • Please don't forget to bring your license/parent-child license.

Friday July 7.
18.00 – 20.00                  All classes
Saturday July 8.
08.00 – 08.30                  All classes
19.00 – 19.30                  Classes Sunday
Sunday July 9.
08.00 – 08.30                  Classes Sunday
 
Classes NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior + subclassement Rookie
 • IAME X30 Senior + subclassement Rookie
 • IAME X30 Senior Master + subclassement X30 Senior Master 180

Classes GK4

 • Honda Cadet
 • Formula Honda 9HP (Junior and Senior)

Event layout

 • Saturday July 8: race-day Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior.
 • Sunday July 9: race-day IAME Mini - IAME Mini Rookie - X30 Senior Master - Formula Honda 9HP.

Training days - daily prizes not included- in the entry fee

 • Training days are organized by Kartbahn Kerpen.
 • Tickets cannot be reserved and must be purchased at the track (not included in the entry fee).
 • See download at www.nkiame.nl "Information training days - Information training days round 2 Kerpen".

Series and Timeschedule

 • Series class X30 Senior: it is expected that the class X30 Senior will be held in Series.
 • Division into four groups A, B, C, D, with two finals A and B (B final in case of 44 or more participants).
 • Timeschedule: the timechedule will be posted as download.

Access to socalled "closed areas"

 • Access to socalled "closed areas", such as parc-fermé: only to drivers, registered team owners and 1 mechanic per driver.

Camping site

 • See also the download on www.nkiame.nl, "Parking - Parking Kartbahn Kerpen".
 • A campsite is provided on site.
 • Saturday and Sunday; € 25.00 per night (including electricity).
 • Monday to Friday € 20.00 per night (including electricity).
 • Payment to be made at the Trackmanager (ticket house). Payment possible by credit card or by bank card.
 • Barbecuing or "partying" is not allowed. Please adhere to the rules. We are guests and must behave as such.
 • Surveillance is present. This will also monitor compliance with the rules.

Paddock, electicity, details

 • For details on environmental regulations, please refer to the download at www.nkiame.nl, "Milieubepaling - Environmental regulations Kartbahn Kerpen".
 • Electricity is provided by Kartbahn Kerpen. Only the costs Saturday and Sunday are included in the registration fee.
 • Tents can be set up from Wednesday 5 July.
 • On arrival at the circuit it is necessary to contact the paddock responsible for the track before setting up your tents and also Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
 • Each kart must be on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. placed to protect the substrate.
 • Only team trucks, team buses, and vehicles belonging to officials and track personnel are allowed on the track.
 • Motorhomes and caravans are only allowed on the camping area.
 • Please bear in mind that there will be checks and vehicles that are not allowed to be there must be moved, even if the tent has already been set up.
 • Before leaving the site, each team/driver's area must be perfectly clean (no rubbish, no tie-raps, no tyres left behind).
 • Any form of pollution will incur a fine of € 500.00 for the offender.
 • Please note the rule from the Sporting Regulations concerning the required fire extinguisher. This can be checked!

Technical control

 • For details please refer to the timeschedule.

Mandatory fuel station

 • Esso B&J Gassmann
 • Sindorfer Strasse 37, 50171 Kerpen.
 • Fuel Excellium 98.
 • See also the flyer (placed as download on the site www.nkiame.nl.
 • Please keep your fuel receipt. You must show this to organization on request.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up engines.
 • It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
 • Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Briefing

 • There will be no briefing in person.
 • The digital briefing can be downloaded from the applicable internetsites in Dutch and English from Wednesday prior to the race-weekend.
 • Please take note of this document.

Legenda
Kartbahn Kerpen
Steinheide Kartbahn
50170 Kerpen (D)
Tel: 00492275913214
Internet: www.kart-club-kerpen.de