IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME - GK4 2024 - AANKONDIGING-ANNOUNCEMENT MAJOR EVENT MARIEMBOURG

29 februari 2024

In het weekeinde van 15-17 maart 2024 gaan we samen met u naar de geweldige internationale karttrack Karting des Fagnes Mariembourg voor de combinatieraces Major Event IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en GK4 klassen Honda Cadet / Formula Honda 9PK Junior en Senior race 1.
We zien er naar uit om samen met u een geweldig raceweekeinde te beleven.

Reserveren

Documenten

 • Alle van belang zijnde documenten worden voor u geplaatst als downloads op onze internetsites www.nkiame.nl en www.gk4kartseries.com
 • Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Secretariaat

 • Het Secretariaat is niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd. Het voor vragen en opmerkingen bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat (gebouw timing).
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het vragenformulier

Administratieve controle

 • We verzoeken u om voor een vlotte doorstroming uw administratie vooraf in orde te brengen.
 • Vergeet u aub niet om uw transponder, uw licentie, en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.

Tijden (deze kunnen wijzigen en worden vermeld in het definitieve tijdschema)

Donderdag 14 maart           HOOFDGEBOUW (naast de paddock)
18.00 – 20.00                           Alle klassen
Vrijdag 15 maart                    HOOFDGEBOUW (naast de paddock)
08.30 – 10.45                           X30 Junior / X30 Senior
Zaterdag 16 maart                RUIMTE BOVEN DE HORECA
18.30 – 19.30                           IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet / Honda 9PK                
Zondag 17 maart                   RUIMTE BOVEN DE HORECA
08.00 – 09.00                           IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet / Honda 9PK

Klassen IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Senior

Klassen GK4

 • Honda Cadet
 • Formula Honda 9PK Junior
 • Formula Honda 9PK Senior

Indeling event

 • Vrijdag 15 maart:        Wedstrijddag 1  X30 Junior / X30 Senior
 • Zaterdag 16 maart:   Wedstrijddag 2  X30 Junior / X30 Senior
 • Zondag 17 maart:       Wedstrijddag IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet / Formula Honda 9PK Junior / Formula Honda 9PK Senior

Extra trainingsdagen in de week voorafgaande aan de wedstrijddagen

 • Woensdag 13 maart en donderdag 14 maart
 • Alle klassen
 • Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen
 • Deze trainingsdagen worden georganiseerd door Karting des Fagnes
 • Tickets via www.kartingdesfagnes.be 

Overige trainingsdagen

 • Voor de openingstijden van de baan voor overige vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.kartingdesfagnes.be 
 • Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen.

Series klassen X30 Junior en X30 Senior

 • De klasse X30 Junior en X30 Senior worden in Series verreden ingeval van 36+ rijders in de klasse, met A- en B-finales (momenteel X30 Junior 35, X30 Senior 47 rijders).
 • B-finales ingeval van 44 of meer deelnemers in de klasse.

Tijdschema

 • Het tijdschema wordt als download geplaats op www.nkiame.nl
 • Let op: het tijdschema kan na bekendmaking gewijzigd worden indien een aanpassing in het aantal groepen X30 Junior/X30 Senior plaatsvindt.

Toegang tot "gesloten plaatsen"

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats en parc-fermé;
 • rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.

Overnachten

 • Er is in een camping voorzien op het terrein.
 • U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij Karting des Fagnes via email naar info@kartingdesfagnes.be
 • Bij aankomst aub melden in de cafetaria.
 • Bewaking is aanwezig. Deze zal ook toezien op naleving van de regels.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast en moeten ons als zodanig gedragen.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Er wordt in stroom voorzien door Karting des Fagnes. Kosten voor de racedagen zijn bij het inschrijfbedrag inbegrepen.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf maandag 11 maart.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden.
 • Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop kan worden gecontroleerd!

Huurmotoren

 • Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen.
 • Info te verkrijgen via de organisatie info@cpoint-racewear.com

Technische Controles

 • De tijden van de technische controles worden vermeld op het tijdschema.

Banden

 • NK IAME: de bandenvouchers voor zowel slicks als regenbanden kunt u bestellen bij uw team/servicepunt of kunt u ter plaatse kopen in de shop van Karting des Fagnes.
 • GK4: banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via GK4 Tyres, email gk4tyres@outlook.be
 • Er mag niet met eigen banden worden gereden. 
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning in het parc-fermé. Zie voor de tijden het tijdschema.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, zowel slicks als regen.

Verplicht Tankstation

 • Total, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • Zie ook de flyer, download op de site www.nkiame.nl
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren

 • Motoren mogen NIET worden warmgedraaid.
 • Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
 • Let op; dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.

Briefing/Startprocedures

 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Er zullen twee briefings in persoon plaatsvinden in het nieuwe gebouw.
 • Zie voor tijdstippen het tijdschema.
  • Zaterdag 16 maart: klassen X30 Junior / X30 Senior
  • Zondag 17 maart:   klassen IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet Formula Honda 9PK Junior / Formula Honda 9PK Junior Senior

Prijsuitreiking

 • Zaterdag vanaf 18.15 uur.
 • Zondag vanaf 18.10 uur.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.be 
Email info@kartingdesfagnes.be 
Tel 0032(60)312670


In the weekend of 15-17 March 2024, we will organize the combined event of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME (four classes) and GK4 Kart Series (three classes) on the great international karting track Karting des Fagnes Mariembourg. We look forward to meet you there.

To make a reservation

Documents

 • All relevant documents will be placed for you as downloads on our websites www.nkiame.nl and www.gk4kartseries.com  
 • Please read this information carefully so that you are not faced with any surprises.

Secretariat

 • The Secretariat is not accessible, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • The questionnaire can be collected from the Secretariat.
 • Questions will be answered in writing or by telephone.
 • Please include your telephone number on the enquiry form. 

Administrative control
We ask you to take care of your administration in advance to ensure a smooth flow.
Please don't forget to bring your transponder, your license, and if applicable, your parent-child license.

Timing (this is subject to change and will be mentioned in the final timeschedule)

Thursday March 14.              MAINBUILDING (next tot he parce-fermé)
18.00 – 20.00                          All classes
Friday March 15.                   MAINBUILDING (next tot he parce-fermé)
08.30 – 10.45                          X30 Junior / X30 Senior
Saturday March 16.              CAFETARIA FIRST FLOOR
18.30 – 19.30                          IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet / Honda 9PK                
Sunday March 17.                 CAFETERIA FIRST FLOOR
08.00 – 09.00                          IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet / Honda 9PK

Classes IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Senior

Classes GK4

 • Honda Cadet
 • Formula Honda 9PK Junior
 • Formula Honda 9PK Senior

Event layout

 • Friday March 15:        Raceday 1  X30 Junior / X30 Senior
 • Saturday March 16:    Raceday 2  X30 Junior / X30 Senior
 • Sunday March 17:      Raceday IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet / Formula Honda 9PK Junior / Formula Honda 9PK Senior

Extra training days in the week prior to the event

 • Wednesday 13 March and Thursday 14 March
 • All classes
 • Daily track prices not included in the entry fee
 • These training days are organized by Karting des Fagnes
 • Tickets via www.kartingdesfagnes.be

Other training days

 • Daily track prices not included in the entry fee
 • For the opening hours of the track for other practice sessions, we would like to refer you to the website www.kartingdesfagnes.be

Series classes X30 Junior and X30 Senior

 • Series X30 Junior and X30 Senior classes: the X30 Junior and X30 Senior classes will be run in Series in case of 36+ drivers in their class (currently 36 drivers X30 Junior, 47 drivers X30 Senior).
 • A and B finals (B finals in case of 44 or more participants in the class).

Timeschedule

 • The timeschedule will be placed as a download on www.nkiame.nl
 • Please note: the timeschedule may be changed after publication if there is an adjustment in the number of groups X30 Junior/X30 Senior.

Access to socalled "closed places"

 • Persons allowed in socalled “closed places”, such as the parking area and parc-fermé: drivers, registered team owners and 1 mechanic per driver.

Campsite

 • There is a campsite on site.
 • You must register in advance at Karting des Fagnes via email to info@kartingdesfagnes.be
 • Please report in the cafeteria upon arrival.
 • Surveillance is in place. They will also monitor compliance with the rules.
 • Of course, there is no barbecuing or "partying". Stick to the rules. We are guests and must behave as such.

Paddock, electricity, specifics

 • Electricity will be provided by Karting des Fagnes. Costs Racingdays are included in the registration fee.
 • Tents can be set up from Monday 11 March.
 • Upon arrival at the circuit, it is necessary to contact the paddock manager of the track before setting up your tents and Ben de Feyter (0032479803159). This is in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
 • Each kart must be mounted on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 meters, to protect the substrate.
 • Passenger cars and empty vans must be parked outside the site.
 • Please note that there will be checks and vehicles that are not allowed to be there must be moved, even if the tent has already been set up.
 • Before leaving the site, each team/driver's spot must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tYres left behind). Any form of pollution is subject to a fine of € 500.00 for the offender.
 • Please pay attention to the rule in the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This can be checked!

Technical control

 • For details please refer to the timedchedule.
 • The timeschedule will be placed for you as a download on our website

Tyres

 • NK IAME
 • The tyre vouchers for both slicks and rain tyres can be ordered at your team/service point or can be bought on site in the Karting des Fagnes shop.
 • GK4
 • Tyres, both slick and rain, are only delivered to order via GK4 Tyres, email gk4tyres@outlook.be
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Both the slick tyres and rain tyres must be registered for the scanning in the parc-fermé. See the timeschedule for the times.
 • Only new tyres may be registered, both slick and rain.

Mandatory fuel station

 • Total, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • See also the flyer, download on the site www.nkiame.nl
 • Please keep your fuel receipt. You will need to show this to the organization upon request.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up the engines.
 • It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
 • Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Briefings

 • The digital briefing will be available for download in Dutch and English on our website.
 • Two in-person briefings will take place in the mainbuilding. 
 • See the timeschedule for times.
  • Saturday March 16: classes X30 Junior / X30 Senio
  • Sunday March 17:   classes IAME Mini / IAME Mini Rookie / Honda Cadet Formula Honda 9PK Junior / Formula Honda 9PK Junior Senior

Prizegiving

 • Saturday from 6.15 pm.
 • Sunday from  6.10 pm.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, Belgium
Internet http://www.kartingdesfagnes.be 
Email info@kartingdesfagnes.be
Phone 0032(60)312670